Zagreb, 5. ožujka 2021. - Unatoč pandemiji Covid-19, Hrvatska olimpijska akademija (HOA) nastavlja s educiranjem i stručnim usavršavanjem kadrova u sportu. Za ljetni projekt edukacije prenosimo Obavijest o upisu u program usavršavanja za poslove trenera rukometa (s dopunjenim uvjetima), koji će biti realiziran u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom.

 

OBAVIJEST O UPISU U PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE TRENERA RUKOMETA

 

Na temelju Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: UP/I-602-07/20-03/00220, URBROJ: 533-05- 20-0002, od 6. studenoga 2020.) Hrvatska olimpijska akademija u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom (za potrebe Hrvatskog rukometnog saveza) organizira PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE TRENERA RUKOMETA.

Program usavršavanja za poslove trenera rukometa odobren je 20. listopada 2020. godine od Europske rukometne federacije (EHF) i usuglašen je sa smjernicama EHF-ove Rinck konvencije.

 

Kao okvirni termin početka nastave predviđen je početak srpnja 2021. godine (točan datum početka nastave biti će naknadno definiran), a rok prijave je 30. lipnja 2021. godine (prijavnica je u privitku).

Program usavršavanja traje 304 sata, a izvodit će ga kvalificirani i kompetentni predavači u poslijepodnevnim i prijepodnevnim terminima.

UVJETI UPISA U PROGRAM: minimalno završena trogodišnja srednja škola, navršenih 26 godina života, uvjerenje o završenom osposobljavanju za poslove trener rukometa (minimalno 313 sati), liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove trenera rukometa, zadovoljavanje jednog od uvjeta u svezi trenerskog rada i iskustva:

1.  minimalno četiri (4) godine trenerskog rada u rukometnom sportu kao trener-s B/II. razina licencom, od toga minimalno dvije (2) godine rada kao trener u PREMIER HRL ili I. HRL ili II. HRL HRS-a ili I. HRL U17 muški ili U16 HRS-a žene ili u nekoj od država potpisnica konvencije EHF-a (EHF Rinck Convention). Potrebno je ishoditi potvrdu od Udruge trenera HRS-a ili nacionalnog saveza ukoliko se radi o državljaninu druge države.

ili
2. minimalno dvije (2) godine aktivnog sudjelovanja i vođenja ekipe u rukometnom sportu kao trener (potvrda Udruge trenera HRS-a) s licencijom B/II. razine, od toga minimalno jedna (1) godina rada kao trener u PREMIER HRL ili I. HRL ili II. HRL HRS-a ili 1. HRL U17 muški ili U16 HRS-a žene, ako je kandidat igrač ili igračica koji ima minimalno 50 nastupa za seniorsku rukometnu reprezentaciju.

ili
3. osvojena medalja na Olimpijskim igrama, Svjetskom prvenstvu ili seniorskom Europskom prvenstvu omogućava kandidatima da nakon završenog osposobljavanja za trenere - usmjerenje rukomet mogu bez trenerske prakse upisati program usavršavanja.

NASTAVNI PLAN U PROGRAMU USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE TRENERA RUKOMETA: Uvod u teorijska znanja, Fiziologija sporta i vježbanja, Sportska medicina, Psihologija sporta, Biomehanika, Antropološka analiza, Komunikologija, Menadžment, Metodika razvoja kondicijskih sposobnosti, Metodika tehničko-taktičke pripreme, Planiranje i programiranje treninga, Kineziološka analiza tehnike, Kineziološka analiza taktike, Dijagnostika i kontrola treniranosti, Zaštita na radu, Praktična nastava*

*Prema članku 32. Pravilnika o standardima i normativima (NN 129/08), praktična nastava može se priznati na pisani zahtjev polaznika i uz priložene dokaze (potvrda kluba da je polaznik odradio nastavne sadržaje definirane praktičnom nastavom). Polaznici koji nisu oslobođeni praktične nastave istu će morati odraditi u matičnom klubu u trajanju od 13 radnih dana pod mentorstvom osobe koja zadovoljava uvjete propisane Nastavnim programom usavršavanja za poslove trenera rukometa.

JAVNA ISPRAVA PO ZAVRŠETKU PROGRAMA: Nakon završetka programa usavršavanja i uspješno položene završne provjere, polaznici će dobiti Uvjerenje o usavršavanju za poslove trenera rukometa koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS: svjedodžba o završnom radu, ispitu ili maturi, diploma; rodni list; domovnica; životopis; uvjerenje o završenom osposobljavanju za poslove trenera rukometa; dokaz pod točkom d) uvjeta upisa u program; liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za trenera rukometa.

ŠKOLARINA je u programu usavršavanja za poslove trenera rukometa definirana brojem polaznika i iznosi: od 22 do 24 polaznika – 5.000 kuna, od 19 do 21 polaznika – 5.800 kuna, od 15 do 18 polaznika – 7.400 kuna. Školarinu je moguće platiti u tri mjesečne rate: prvi dio (upisninu) polaznik plaća odmah, drugi dio u mjesecu kolovozu 2021. godine, treći dio školarine do 30. rujna 2021. godine.

Prvi dio (upisninu) u iznosu od 2.000 kuna potrebno je uplatiti do 30. lipnja 2021. godine na IBAN Hrvatske olimpijske akademije (Raiffeisenbank): HR7224840081104194576 (navesti ime i prezime, OIB polaznika, te svrhu: upisnina za program usavršavanja rukomet).

 

KONTAKT I INFORMACIJE:

- voditeljica-koordinatorica Odbora za osposobljavanje i stručno usavršavanje kadrova u športu: Marina Uremović, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. telefon: 01 3650 568; 098 259 842;

- samostalna stručna suradnica u Odboru za osposobljavanje i stručno usavršavanje kadrova u sportu: Velinka Katić, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; telefon: 01 3650 507; 099 3650 507
 

 

PRILOG: Prijavnica/upisnica za program obrazovanja