Stručna služba Hrvatskog olimpijskog odbora obavlja upravljačke, stručne, administrativne i tehničke poslove i zadaće u području sporta, međunarodnih sportskih odnosa i aktivnosti te izvršava obveze utvrđene zakonima i propisima.


Pitanja ustrojstva, rukovođenja i načina rada stručne službe HOO-a uređena su Pravilnikom o poslovodnom ustroju a njenim radom rukovodi glavni tajnik Hrvatskog olimipijskog odbora po funkciji Stručna služba organizirana je uz urede, službe i odjela nadležni za pojedina područja.